Навчальний процес

Графік Магістр ДФН 2023 (1).pdf

питання ККІ для студентів ОС Магістр денної форми навчання ВБ "Публічна адміністрація" та "Право охорони здоров'я":


"Публічна адміністарція":

Рекомендована література:


"Право охорони здоров'я":

Погляди на правову природу медичного права.

Права людини четвертого покоління: каталог і зміст

Права медичних і фармацевтичних працівників: проблеми забезпечення і захисту

Визначення моменту початку життя: дискусійні питання.

Правові проблеми вмирання і смерті людини. Правове регулювання надання паліативної допомоги.

Практика ЄСПЛ щодо людської репродукції.

Правові засади медичного втручання.

Право на інформовану згоду. Проблеми отримання та оформлення інформованої згоди.

Медична інформація і медична таємниця: поняття і співвідношення.

 Актуальні правові проблеми трансформації охорони здоров’я України.

 Способи державно-правового регулювання заняття медичною діяльністю.

 Дефекти надання медичної допомоги.

 Якість медичної допомоги (послуг): правові аспекти

 Актуальні проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері медичної діяльності.

 Кримінально-правова охорона відносин у сфері надання медичної допомоги / медичних послуг.

 Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені у зв’язку зі здійсненням медичної діяльності.

 Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок надання медичної допомоги / медичних послуг неналежної якості. 

 Правове регулювання медико-біологічних експериментів.  

 Правові проблеми застосування трансплантації і донорства.

 Тенденції розвитку медичного права в Україні і світі.

 Поняття та особливості права охорони громадського здоров’я.

 Проблеми обмеження прав людини в інтересах громадського здоров’я. 

 Суб'єкти публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров'я.

 Національна (державна) політика охорони здоров’я.

 Правові засади розвитку системи охорони громадського здоров'я в Україні.

 Правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення.

 Правове регулювання охорони психічного здоров’я.

 Правове регулювання забезпечення біобезпеки та боротьби з біотероризмом.

 Біоетика і право охорони громадського здоров’я.

 Актуальні проблеми правового регулювання охорони громадського здоров’я.Рекомендована література:

Медичне право : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. С.Б. Булеци; д-ра юрид. наук, доц. М.В. Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. – 720 с.

Гладун З.С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

   Гревцова Р.Ю. Актуальні проблеми правового регулювання охорони громадського здоров’я в Україні / Р.Ю. Гревцова //Адміністративне право і процес – 2015. - № 1 (11). -  С. 195-208. 

   Громадське здоров’я: підручник для студ. вищих мед. Навч. Закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва, В.М. Лехан [та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 560 с. 

   Gostin, Lawrence O., "A Theory and Definition of Public Health Law" (2007). Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. Paper 95 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/95.

   Державна політика у сфері охорони здоров’я: кол. моногр.: у 2 ч. / [кол. авт.; упоряд. проф. Я.Ф. Радиш; передм. та заг. ред. проф. М.М. Білінської, проф. Я.Ф. Радиша]. – К.: НАДУ, 2013. –    Ч.1. – 396 с. http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5CMonogr%5C457d99ff-a477-4205-baaf-2cee246fe3da.pdf .

   Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я: підручник: у 2-х т. [ авт. кол.: М.І. Бадюк, П.Б. Волянський, Р.Ю. Гревцова та ін.; редкол.: В.М. Князевич (голова), Я.Ф. Радиш (заст. голови) та ін.]. – Київ: НАДУ, 2018. 

   Щирба М. Ю. Правовий статус пацієнтів: теоретико-правове дослідження: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. 492 с.

   Lekhan VN, Rudiy VM, Shevchenko MV, Nitzan Kaluski D, Richardson E. Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition, 2015; 17(2): 1-153 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/280701/UkraineHiT.pdf.

Radmyla Hrevtsova, “Institutional and Legal Aspects of Health Care in Times of COVID-19: Learning from the Ukrainian Experience,” Medicine and Law (2020) 39 (2): 333-350.

Нормативно-правові акти:

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 .

Цивільний кодекс України: кодекс України, Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. -  2003. - № 40-44. 

Кримінальний кодекс України: кодекс України, Закон України від 05.04.2001 № 2341-III// Офіційний вісник України  від 08.06.2001. - № 21. - Стор. 1. – Ст. 920. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення:  кодекс України, Закон України від 07.12.1984 року № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 .

Сімейний кодекс України: кодекс України, Закон України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. 

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 .

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2168-19 .

Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 року № 1023-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 .

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03. 2015 року № 222-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 .

Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 05.07.2012 року № 5081-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 

Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 року № 1489-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 17.05.2018 року № 2427-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19 .

Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 року № 239/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр .

Про систему громадського здоров’я: Закон України від 6 вересня 2022 року № 2573-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 року № 4004-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 .

Про захист населення від інекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 № 1645-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text .

Про лікарські засоби : Закон України від 04.04.1996 року № 123/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-вр . 

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 року № 771/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр .

Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України: Постанова  Кабінету  Міністрів  України від 25.03.2015 р. № 267 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-п .

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Постанова  Кабінету  Міністрів  України від 02.03.2016 № 285 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-п .

Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: Наказ МОЗ України від 09.09.2013 № 787 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13 .

Про організацію паліативної і хоспісної допомоги: Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 733 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0733282-11 .

Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги: Наказ МОЗ України від 19.03.2018  № 504 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18 .графік ЕК.pdf

питання ККІ для студентів ОС Бакалавр денної форми навчання ВБ "Медичне та фармацевтичне право":

БЛОК питань №1

1.    Медичні правовідносини: поняття, ознаки, склад, види.

2. Суб'єкти медичних правовідносин. Класифікація суб'єктів медичних правовідносин.

3.  Поняття договору про надання медичних послуг, елементи такого договору.

4. Правова природа інституту лікарська таємниця. Нормативно-правове регулювання інституту збереження лікарської таємниці.

5.     Суб’єкти збереження та об’єкт лікарської таємниці.

6. Добровільна інформована згода пацієнта: поняття, види, форми вираження.

7. Нормативно-правове регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини.

8. Правові та організаційні основи забезпечення громадян психіатричною допомогою.

Рекомендована література:

1.      Медичне право : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. С.Б. Булеци; д-ра юрид. наук, доц. М.В. Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. – 720 с. 

2. Гревцова Р.Ю. Медичне право України: тенденції і перспективи розвитку в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів / Р.Ю. Гревцова // Право і громадянське суспільство – 2014. - № 1 (6).-  С. 192-202. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-1.pdf 

3.    Майданик Р.А. Медичне право в системі права України: Навчально-практичний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 32 с. 

4.      Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство: Навчально-практичний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 48 с.

5.     Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини): монографія. – К.: Атіка, 2013. – 144 с.

2021. – 720 с. ://pidru4niki.com/158407207019/pravo/medichne_pravo_ukrayini

6. Логвиненко Б.О. Науково-практичний коментар до Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я». Київ : Дакор, 2021 

272 с.

7. Чеховська І. В. Медичне право : навч. посіб. / І. В. Чеховська ; Ун-т ДФС України – Ірпінь, 2020. – 480 с.

8. Аракелян М. Р. Право охорони здоров’я ЄС. Навчально-методичний посібник. Фенікс, 2020. – 120 с.

9. Грін О.О. Загальне медичне право: навчальний посібник. Альбом схем. Харків : Право, 2017. 208 с.

10. Грін О.О. Основи медичного права: навчальний посібник. Альбом схем. Харків : Право, 2020. 377 с.

11. Ямненко Т. М. Правове регулювання медичних послуг [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. 081 «Право»/ Ямненко Т. М. ; Нац. авіац. ун-т, Юрид.ф-т. - Київ : Видавництво Людмила, 2020. − 163 с.

12. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – 496 с.

13. Сенюта І.Я. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги: питання теорії і практики: монографія / І. Я. Сенюта. – Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2018. 

14. Миронова Г. А. Приватно-правове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги : монографія /Г.А. Миронова; відп. ред. О.Д. Крупчан. К., 2015. Миронова Г.А. Модернiзацiя цивільного законодавства у сфері надання медичної допомоги. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 200 с.

15. Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту : монографія / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Бєляков К.І. Запоріжжя : Гельветіка, 2020. 404 с


БЛОК питань №2

1. Роль держави у формуванні державної політики фармацевтичної галузі.

2. Поняття та основні етапи обігу медичної продукції в Україні.

3. Законодавчі вимоги до виробництва лікарських засобів. 

4. Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері обігу лікарських засобів.

5. Особливості юридичної відповідальність за правопорушення у сфері обігу медичної продукції.

6. Ввезення в Україну та вивезення з України лікарських засобів

7. Порядок ліцензування діяльності з обігу лікарських засобів

8. Державне регулювання та контроль обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

Рекомендована література:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Введений в дію Постановою Верховної Ради Української РСР від 07.12.1984// Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 4. 

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 23. 

Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР // Відомості Верховної Ради України  від 28.05.1996. № 22. Ст. 86.

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України  від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України  1995, № 10, ст.60

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію): Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376// Урядовий кур'єр. 2005. № 105.  

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902 // Офіційний вісник України. 2005. №  37. стор. 52. ст. 2297. 

Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі : Наказ МОЗ України  29.09.2014  № 677 // Офіційний вісник України. 2014. № 98. стор. 80. ст. 2857.

Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10. 2013 № 753 // Офіційний вісник України. 2013. № 82. стор. 158. ст. 3046.

Волк Н. В., Світличний О. П. Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні: шляхи вдосконалення: монографія / К.: НУБіП України, 2018. 185 с. 

Демченко І.С., Соловйов О.С. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні: монографія / Київ: Новий друк, 2014. 128 с. 

Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / [І.І. Митрофанов, А.М. Притула, Є.Л. Стрельцов] за заг. ред. Є.Л. Стрельцова. Одеса: Фенікс, 2015. 128 с.   

Кашинцева О. Про формування політики державного протекціонізму у сфері фармації як складової біологічної безпеки держави.  Аптека. 2021. № 11. URL: https://www.apteka.ua/article/588116 

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ: Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

Пашков В.М. Правове регулювання фармацевтичної діяльності // Медичне право : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. С.Б. Булеци; д-ра юрид. наук, доц. М.В. Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 720 с. С. 102-134.

Стрельченко О.Г. Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження: монографія. Київ: Центр учбової літератури. 2019. 400 с.

Основи фармацевтичного права. Альбом схем: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О.О.Грін. Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М., 2020. 211 с.


БЛОК питань №3

1. Нормативно-правове регулювання прав пацієнтів в Україні. 

2. Система суб’єктів адміністративного оскарження у сфері охорони здоров’я.

3. Найбільш поширені порушення прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я.

4. Досудовий спосіб захисту прав пацієнтів.

5. Способи судового захисту прав пацієнтів і медичних працівників.

6. Застосування примірювальних процедур як спосіб розв'язання спорів між пацієнтами і медичними працівниками.

7. Юридична відповідальність медичних працівників як наслідок юридичного конфлікту.

8. Практика Європейського Суду з прав людини щодо захисту прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я.

 Рекомендована література:

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-ВР 

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07 груд. 1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10. 

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Вид. 10-те, переробл. і допов. Київ : ВД Дакор, 2018. 1360 с. 

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року №1023-XII // Відомості Верховної Ради України 1991. - № 30. - ст.379. 

Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1996. - №47. - ст.256. 

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року №2657-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №48. - ст.650. 

Про національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року

 № 580-VIII

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року

 № 1697-VII

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - ст.99. 

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січн. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15 

Рішення ЄСПЛ, пов’язані із захистом прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я.

Гревцова Р.Ю. Юридична відповідальність медичних працівників за правопорушення у сфері охорони здоров’я. Управління закладом охорони здоров’я.  № 4. 2007.

Книш С.В. Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров’я в Україні: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль, 2019. 36 c.

Коробцова Н.В. Форми та способи захисту прав пацієнтів в Україні. Науковий вісник Харківського державного університету НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2017. Випуск 5. Том 1. С. 95-98. 

Литвин Н.А., Артеменко О.В. Забезпечення населення публічно-медичними послугами як гарантія реалізації конституційного права на охорону здоров'я. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3.  С. 157-159. 

Медичне право : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. С.Б. Булеци; д-ра юрид. наук, доц. М.В. Менджул. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 720 с. 

Мироненко Н.В. Проблеми нормативно-правових актів щодо захисту прав лікарів і пацієнтів. Медична інформатика та інженерія. 2017. № 1 . С. 38-42

Муляр Г.В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров’я: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2020. 547 с.

Nataliia A. Lytvyn, Anatolii I. Berlach, Nataliia M. Kovalko, Alla A. Melnyk, Hanna V. Berlach. Legal regulation of the state financial guarantees of medical services for the population: domestic and international experience. International Journal of Health Governance IJHG-01-2022-0008_proof 21 June 2022 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJHG-01-2022-0008/full/html


БЛОК питань №4

1. Заклади охорони здоров’я: поняття, види, правовоий статус.

2. Правове регулювання створення і припинення закладів охорони здоров’я.

3. Особливості правового регулювання господарської діяльності медичних і аптечних закладів.

4. Актуальні питання правового регулювання трудових відносин працівників медичних і аптечних закладів в період дії воєнного стану. 

5. Юридичний супровід отримання медичним закладом ліцензії на право правдження господарської діяльності з медичної практики.

6. Локальні нормативні акти в медичному закладі.

7. Медико-правові документи в медичному закладі.

8. Юридичний супровід перевірок медичних і аптечних закладів.

 Рекомендована література:

1. Медичне право : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. С.Б. Булеци; д-ра юрид. наук, доц. М.В. Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 720 с. 

2. Антонов С.В. Договір про надання платник медичних послуг: від укладання до виконання. Управління закладом охорони здоров’я, 2007, № 3. 

3. Гревцова Р.Ю. Документи, що мають юридичне значення, у діяльності закладів охорони здоров’я, Здоров’я України, 2008, № 6. 

4. Блащук Т. В. Договір про надання медичних послуг (медичного обслуговування) в умовах реформи медичної галузі. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право», 2017. № 2(17). URL: https://eprints.oa.edu.ua/7370/.

5. Герц А. А. Медична послуга як об’єкт правового регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія :Юриспруденція, 2015, Вип. 1 5 ( 2 ). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(2).

6. Гревцова Р.Ю. Медичне право України: тенденції і перспективи розвитку 
в умовах 

7. Мироненко Н. В. Проблеми нормативно-правових актів щодо захисту прав лікарів і пацієнтів. Медична інформатика та інженерія, 2017, №1. 

8. Муляр Г. Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з медичної практики. Юридичний вісник, 2020. № 2. С. 151-157.

9. Пашков В.М. Дозвільний тип правового регулювання у сфері охорони здоров’я. Медичне правою 2017. № 1(19). С. 47–54.

10. Юдін О.Ю. Приватна медична практика. Юридичні поради з побудови і захисту бізнесу. Київ : Інтерсервіс, 2020. 

11. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 .

12. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2168-19 

13. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 року 

 № 1023-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 .

14. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03. 2015 року № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 .

15. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Постанова  Кабінету  Міністрів  України від 02.03.2016 № 285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-п.

питання ККІ для студентів ОС Магістр заочної форми навчання ВБ "Право охорони здоров'я":

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ПРАВА

1.    Погляди на правову природу медичного права.

2.  Права людини четвертого покоління: каталог і зміст

3. Права медичних і фармацевтичних працівників: проблеми забезпечення і захисту

4.    Визначення моменту початку життя: дискусійні питання.

5. Правові проблеми вмирання і смерті людини. Правове регулювання надання паліативної допомоги.

6. Практика ЄСПЛ щодо людської репродукції.

7. Правові засади медичного втручання.

8. Право на інформовану згоду. Проблеми отримання та оформлення інформованої згоди.

9.  Медична інформація і медична таємниця: поняття і співвідношення.

10. Актуальні правові проблеми трансформації охорони здоров’я України.

11. Способи державно-правового регулювання заняття медичною діяльністю.

12. Дефекти надання медичної допомоги.

13. Якість медичної допомоги (послуг): правові аспекти

14. Актуальні проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері медичної діяльності.

15. Кримінально-правова охорона відносин у сфері надання медичної допомоги / медичних послуг.

16. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені у зв’язку зі здійсненням медичної діяльності.

17. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок надання медичної допомоги / медичних послуг неналежної якості.

18.                Правове регулювання медико-біологічних експериментів. 

19.                Правові проблеми застосування трансплантації і донорства.

20. Тенденції розвитку медичного права в Україні і світі.

 

ПРАВО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

1.    Поняття та особливості права охорони громадського здоров’я.

2.    Проблеми обмеження прав людини в інтересах громадського здоров’я.

3.    Суб'єкти публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров'я

4. Національна (державна) політика охорони здоров’я.

5. Правові засади розвитку системи охорони громадського здоров'я в Україні.

6. Правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення

7. Правове регулювання охорони психічного здоров’я.

8.    Правове регулювання забезпечення біобезпеки та боротьби з біотероризмом.

9.    Біоетика і право охорони громадського здоров’я.

10. Актуальні проблеми правового регулювання охорони громадського здоров’я.


питання ККІ для студентів ОС Магістр заочної форми навчання ВБ "Публічна адміністрація":

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Становлення публічної адміністрації в Україні 

1.    Концепція людиноцентризму як ціннісно-правова основа публічної адміністрації.

2.    Публічна адміністрація: поняття та характерні ознаки.

3.    Суб’єкти публічної адміністрації, що належать до системи органів виконавчої влади.

4.    Суб’єкти публічної адміністрації, що належать до системи забезпечення здійснення законодавчої влади.

5.    Суб’єкти публічної адміністрації, що беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності судів.

6.    Суб’єкти публічної адміністрації, що не належать до жодної гілки публічної влади.

7.    Юридичні особи публічного права як суб’єкти публічної адміністрації.

8.    Самоврядні/комунальні суб’єкти публічної адміністрації.

9.    Специфіка адміністративної правосуб’єктності Київської міської державної адміністрації як суб’єкта публічної адміністрації.

10. Суб’єкти публічної адміністрації з делегованими повноваженнями.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ з місцевого самоврядування 

1.   Принципи організації та діяльності суб’єктів місцевого самоврядування:

2.   Сучасні європейські концепції належного урядування та належної адміністрації.

3.   Місцеві ради як інститут представництва територіальних громад.

4.   Особливості діяльності військових (цивільних) адміністрацій у воєнний період.

5.   Система, функції виконавчих органів сільської, селищної, міської рад.

6.   Міський голова та його роль в адмініструванні місцевими справами.

7.      Особливості правового статусу старост.

8.   Правова природа та види органів самоорганізації населення.

9.   Позасудовий контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: поняття, види, правова природа.

10.       Особливості судового розгляду справ, за участю суб’єктів місцевого самоврядування в адміністративному суді.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ запобігання корупції

1. Поняття категорії «корупція», «корупційне правопорушення».

2. Еволюційність антикорупційного законодавства України. 

3. Суб’єкти, на яких поширюються дія антикорупційного Закону. 

4. Правовий статус осіб, що уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

5.Правовий статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Правовий статус, склад та організаційна структура Національного антикорупційного бюро України.

7. Заходи щодо запобігання корупції в Україні (на прикладі ЗУ «Про запобігання корупції в Україні»).

8. Поняття та види адміністративних стягнень за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

9. Особливості судового розгляду справ про вчинення корупційних правопорушень.

10. Електронне декларування у сфері публічної служби.Графік Магістр ЗФН 2022.pdf